Ring til os på: 7550 4777

Oplysning til selskabsdeltagere

/

De er i forbindelse med oprettelse af en sag på vores kontor registreret som reel ejer eller bestyrel-sesmedlem i et selskab. 

I forbindelse med behandling af sager for selskaber eller stiftelse af selskaber, stilles der krav til at vi kender den/de reelle ejere af selskabet, samt selskabets bestyrelse. 

Selskabsejere vil således blive registreret på vores kontor med billede-ID i 5 år efter sagens afslut-ning, for derved at opfylde hvidvaskningsloven. Som selskabsdeltager vil De altid have mulighed for at få indsigt i de oplysninger vi har gemt for at opfylde bestemmelserne i hvidvaskningsloven. 

Samtidigt er det vores opfattelse, at vi er i et sådan klientforhold, at vi er nødsaget til at gemme sel-skabsdeltagernes kontaktoplysninger for altid, for derigennem at kunne sikre os mod at komme i en interessekonflikt – disse oplysninger anvendes alene til at vores system giver en advarsel, såfremt vi ved oprettelse af en ny sag kommer i en potentiel interessekonflikt. 

De øvrige oplysninger vi behandler vedr. Dem som selskabsdeltager, vil De i udgangspunktet have mulighed for at få indsigt i, medmindre dette strider mod tavshedspligten – dette kan eksempelvis tænkes såfremt kunden er et selskab, som mener at en af selskabsejerne misligholder sine forpligtel-ser. 

Selve behandlingen af selskabssagen opbevares i 10 år, hvorefter den slettes – årsagen til at sagen opbevares i 10 år er, at rådgiveransvaret har en absolut forældelse på 10 år. 

Efter databeskyttelsesreglerne har De som udgangspunkt ret til, at: 

  • • få indsigt i de oplysninger, vi behandler om Dem, og en række andre oplysninger 
  • • gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysning 
  • • bede om at få urigtige oplysninger om Dem selv rettet 
  • • i særlige tilfælde bede om at få Deres personoplysninger slettet eller at få begrænset behand-lingen 

De kan læse mere om Deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. 

De kan finde vejledningen på datatilsynet.dk. 

ADVOKATERNE STRANDVEJEN 

STRANDVEJEN 34 A
6000 KOLDING
TLF. 75 50 47 77
FAX 75 50 49 33
Journal.:jens/JHS/MJ