Ring til os på: 7550 4777

Oplysning til klienter

/

 

Som kunde i vores virksomhed skal vi, i henhold til Lov om Persondataforordning oplyse Dem om, at vi registrerer og behandler data om Dem.

De har krav på at få oplyst, hvilke data vi har registreret om Dem, og hvilke data vi behandler.

Eksempelvis skal vi bruge Deres ID (navn, adresse og cpr.nr.) og evt. billeddokumentation, som vi i visse tilfælde er forpligtet til at opbevare i 5 år i henhold til hvidvaskningsloven.

Et eksempel på behandling af persondata kunne være lægeerklæringer, som databehandles m.h.p. at fremsætte et erstatningskrav.

Persondataforordningen bevirker samtidigt, at der skal være særlig fokus på sikkerhed ved fremsen-delse af persondata.

Såfremt De er i besiddelse af en sikker mail, eller de ønsker at oprette en sikker mail (krypteret), som vi skal benytte, skal vi anmode om at modtage besked om dette.

I udgangspunktet sender vi kun personfølsomme data (cpr.nr. lægelige oplysninger m.v.) via sikker mail/krypteret mail og alm. post (som lovgivningsmæssigt regnes for sikker, men i praksis ofte ikke er det) eller e-box.

Såfremt De ønsker det, kan vores kommunikation foregå ved almindelig mail.

Dette kræver blot Deres udtrykkelige samtykke til, at også personfølsomme data kan sendes via alm. mail.

De skal blot meddele dette skriftligt til kontoret.

Alm. persondata (navn, adresse tlf. o.s.v.) kan vi i udgangspunktet sende ved alm. mail, uden sam-tykke, men også disse sendes på sikker/krypteret mail, såfremt De anviser en sådan.

Klienter vil i visse tilfælde (hvor vi har klientmidler) blive registreret på vores kontor med billede-ID i 5 år efter sagens afslutning, for derved at opfylde hvidvaskningsloven. Som klient vil De altid have mulighed for at få indsigt i de oplysninger vi har gemt for at opfylde bestemmelserne i hvid-vaskningsloven.

Samtidigt er det vores opfattelse, at vi er i et sådan klientforhold, at vi er nødsaget til at gemme De-res kontaktoplysninger for altid, for derigennem at kunne sikre os mod at komme i en interessekon-flikt – disse oplysninger anvendes alene til at vores system giver en advarsel, såfremt vi ved opret-telse af en ny sag kommer i en potentiel interessekonflikt.

De øvrige oplysninger vi behandler vedr. Dem som klient, vil De i udgangspunktet have mulighed for at få indsigt i, medmindre dette strider mod tavshedspligten overfor 3. mand, som har givet per-sonfølsomme oplysninger.

De vil have mulighed for at anmode om at oplysninger rettes, slettes eller at få begrænset behand-lingen af de oplysninger vi behandler vedr. Dem.

Der henvises i øvrigt til vejledning som findes på Datatilsynets hjemmeside – datatilsynet.dk

Øvrige personfølsomme data slettes ved sagens afslutning.

Selve behandlingen af Deres sag opbevares i 10 år, hvorefter den slettes – årsagen til at sagen opbe-vares i 10 år er, at rådgiveransvaret har en absolut forældelse på 10 år.

Særligt i straffesager:

Efter retsplejeloven gælder der særlige begrænsninger for hvilke oplysninger, der må videregives i straffesager – i udgangspunktet må forsvarsgenparter ikke udleveres til klienten, og på samme måde for oplysningerne i forsvarsgenparterne.