Ring til os på: 7550 4777

Familieret

/

Vi har mange års erfaring inden for familieretten og rådgiver inden for alle
områder af denne særlige disciplin inden for juraens verden.

Vi kan være dig behjælpelig i forbindelse med udarbejdelse af ægtepagter,
testamenter og samejeoverenskomster mellem ugifte samlevende.

Herudover kan vi stå for udfærdigelse af gaveægtepagter, lånedokumenter mv.

Endelig kan vi med stor indsigt og viden bistå dig i de ofte meget følsomme og komplicerede sager vedrørende separation og skilsmisse, forældremyndighed og
samvær, ligesom vi har særlig stor ekspertise indenfor sager om tvangsmæssig anbringelse af børn og unge.

Vi rådgiver, repræsenterer og yder bistand i sager om separation, skilsmisse og opløsning af samlivsforhold. Vi repræsenterer dig i statsforvaltningen og retten og vores mål er altid at du opnår det bedst tænkelige resultat.
Vi vil stå ved din side igennem hele processen og sørger samtidig for at ægteskabets opløsning og bodelingen håndteres korrekt fra start.

Ved en skilsmisse er udgangspunktet at den fælles forældremyndighed fortsætter.
Såfremt du ønsker at undersøgt mulighederne for at få den fulde
forældremyndighed tillagt, kan du trygt tage kontakt til os.
I samværs- og bopælssager kan vi ligeledes være dig behjælpelig med at vurdere
om der er grundlag for at få ændret et ikke-eksisterende eller allerede
eksisterende samvær og om der er mulighed for at blive bopælsforælder.
Vi vil i alle sagerne sørge for at du er klædt godt på og vi vil repræsentere dig i såvel statsforvaltningen som i retten.
Vi er opmærksomme på, at sager om forældremyndighed og samvær ofte er meget følelsesmæssigt vanskelige for de involverede parter.
Ofte er konfliktniveauet højt og vi hjælper dig med at bevare overblikket hele vejen igennem det til tider tunge administrative og retlige system.
Med os ved din side kan du fokusere på det der trods alt er det vigtigste – dit barn.
I de fleste tilfælde starter en tvangsanbringelse med, at socialforvaltningen
anmoder kommunens Børn & Ungeudvalg om at træffe afgørelse om tvangsfjernelse.
Når kommunen vælger, at et barn skal tvangsfjernes har du ret til gratis
advokatbistand, og du vælger selv hvilken advokat du ønsker skal føre din sag.
Hvis Børn & Ungeudvalget træffer afgørelse om, at dit barn skal tvangsfjernes,
kan denne afgørelse påklages til Ankestyrelsen.
Såfremt Ankestyrelsen ikke ændrer Børn & Ungeudvalgets afgørelse, kan sagen
påklages til domstolene, dvs. først byretten og efterfølgende landsretten.
Det er afgørende betydning for sagens forberedelse, at du kontakter os så snart
du ved at kommunen arbejder på at få tvangsfjernet dit barn.
Kommunerne bygger deres konklusioner på rapporter fra egne medarbejdere,
læger, psykologer og andre som du som forælder ikke selv har valgt. Vi hjælper
dig med at gennemgå materialet og påpeger eventuelle mangler og svagheder.
Kommunen skal have prøvet alle mindre indgribende foranstaltninger før de kan
tvangsfjerne. Vi undersøger nøje om kommunen har overholdt lovgivningen og
vil gøre hvad der er nødvendigt for at forhindre en tvangsfjernelse af dit barn.
Som advokater med møderet for Højesteret, kan vi bistå dig gennem hele
klagesystemet. Vores advokatbistand i tvangsfjernelsessagen er gratis for dig
gennem hele forløbet, uanset hvor lang tid vi bruger og uanset hvor i landet du bor.
Advokatbistanden er gratis, hvis du og dit barn er involveret i en sag om
tvangsfjernelse. Både du som forælder og dit barn, der er fyldt 12 år, har ret til gratis advokathjælp.